TERAPIA SŁUCHU metodą JOHANSENA

INDYWIDUALNY Program Stymulacji Słuchowej nagrywany na płyty CD do odtwarzania w domu

 

Dla kogo terapia?

Stymulacja słuchowa wg. Dr Kjelda Johansena to terapia wyższych słuchowych, poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Przeznaczona jest dla dzieci z:

 • autyzmem, Zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia)
 • zaburzeniami zachowania i trudnościami emocjonalnymi,
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej,
 • zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nadwrażliwością słuchową,
 • ADHD, ADD…

Johansen IAS

Badanie przetwarzania słuchowego – badanie audiometryczne i dominacji ucha

Narzędzia badawcze używane podczas diagnozy:

 

 • audiometr firmy, MAICO MA 33 /kalibracja styczeń 2020 rok.
 • test dychotyczny wg  testu  Szwedzkiego  KVK non-words
 • kwestionariusz JIAS

 

Test dychotyczny KVK non-words:

W teście tym ocenie podlega kilka procesów słuchowych: przewodzenie sygnału pomiędzy półkulami, integracja obu uszna (podzielność uwagi), separacja obu uszna  (selektywność uwagi). Pomimo, że testy te oceniają procesy słuchowe, do ich wykonania konieczny jest odpowiedni poziom uwagi, pamięć operacyjna i motywacja. W sytuacjach życia codziennego człowiek musi ignorować bodźce słuchowe niestanowiące przekazu werbalnego, na które zwracana jest uwaga. Pozostałe bodźce słuchowe, zarówno werbalne jak i niewerbalne, odgrywają rolę dźwięków maskujących. Zadania wymagające uwagi selektywnej wymagają również pamięci świeżej, jako że ich funkcją jest aktywne utrzymywanie w pamięci świeżej informacji, kluczowych dla całościowego poznania.

 

Zaburzenia przetwarzania słuchowego prowadzą do specyficznych problemów w uczeniu się  (problemów z utrzymaniem uwagi słuchowej, pamięcią sekwencyjną, trudności w prawidłowym dekodowaniu fonemów, a tym samym ich prawidłowego zapisu).

Coraz większe wyzwania edukacyjne w połączeniu z już istniejącymi zaległościami powodują duże problemy emocjonalne i spadek samooceny dziecka.

 

Trudności szkolne, które mogą mieć podłoże w problemach z przetwarzaniem słuchowym:

Wypowiadanie - charakterystyczne jest uboższe słownictwo, zniekształcenia wyrazów znanych i mało znanych.

Czytanie – specyficzne trudności w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu, na przykład  słabe rozumienie przeczytanej treści, wynikające z niedokładnego rozumienia określeń słownych oraz słabej koncentracji wzrokowej i słuchowej. Czytanie po cichu dominuje nad czytaniem głośnym.

Pisanie – szczególne  trudności w poprawnym pisaniu wypracowań pod względem stylistycznym i gramatycznym. Trudności w pisaniu ze słuchu, wynikające z kłopotów w dokonaniu prawidłowej analizy dźwiękowej dyktowanych wyrazów ( w pracy jeden na jeden funkcjonuje znacznie lepiej). Trudności w pisaniu wyrazów znanych i nieznanych. Duża ilość błędów ortograficznych, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiękczenia. Problem z zastosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, występującymi niezależnie od stopnia opanowania zasad ortografii i interpunkcji.

Problemy w uczeniu pamięciowym ( wierszy, dat, chronologii, tabliczki mnożenia) spowodowane słabszą pamięcią słuchową.

Trudności w uczeniu się języków obcych.

 

 

 

 

 

Linki do pobrania