Sprawdź, czy Twoje dziecko ma zaburzenia przetwarzania słuchowego!

 • link do ankiety
 • link do kwestionariusza
 • linki do kwestii prawnych

Zapisz się na diagnozę

Jeśli zaniepokoją Cię odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania słuchowego, wyślij wypełnione dokumenty na adres recepcja@majawcentrum.pl i zapisz się na badanie.

Drogi Rodzicu!

Jeśli dziecko ma problemy z wysłuchaniem, zapamiętaniem i wykonaniem poleceń, zwróć na nie szczególną uwagę – Twoje dziecko może mieć centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego są to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. Są one zespołem objawów, które wynikają z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu.Obserwując dzieci mające trudności ze zrozumieniem mowy w szumie lub hałasie lub gdy mówi jednocześnie kilka osób, można zauważyć inne współwystępujące problemy:

 • problemy ze zrozumieniem i zapamiętaniem poleceń,
 • problemy z lokalizacją dźwięku, są zagubione, szukają, skąd dochodzi dźwięk,
 • problemy z koncentracją uwagi, ADD, lub są nadaktywne ruchowo, ADHD,
 • problemy ruchowe, są niezdarne ruchowo, gubią się w czasie i przestrzeni,
 • specyficzne problemy w uczeniu się, ryzyko dysleksji,
 • opóźniony rozwój mowy, uczęszczają na terapię logopedyczną,
 • częste zapalenia uszu, płyn w uszach, powiększony trzeci migdał itp.

 

Profile kliniczne APD

U dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego możemy obserwować jeden lub kilka profili klinicznych APD. Każdy z nich ma inne objawy i przysparza innych trudności dziecku (A. Senderski, 2014, R. Borowiecka, 2015). Każdy z tych podtypów ma różne objawy i sposoby terapii.

 • Zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie

Dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej mają duże trudności w rozumieniu mowy w szumie w niekorzystnych warunkach akustycznych (w hałasie), szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób. U dzieci tych często rozpoznawane są współwystępujące zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia z nadreaktywnością (ADHD).

 • Zaburzenia fonologiczne i aspektów czasowych dźwięków

Istotą tych zaburzeń są trudności z identyfikacją, różnicowaniem i zapamiętywaniem cech akustycznych dźwięków mowy w hałasie. Dzieci z tego podtypu mają problemy z różnicowaniem fonemów, co przekłada się na trudności w czytaniu i pisaniu oraz często współwystępujące wady wymowy. Przyjmuje się, że przyczyną tego typu zaburzeń jest nieprawidłowe funkcjonowanie struktur nerwowych zlokalizowanych w lewym płacie skroniowym. Problem z rozumieniem mowy w hałasie u tych dzieci wynika głównie z obniżonej precyzji analizy czasowej i kodowania zmian wysokości dźwięku, a nie problemów z koncentracją uwagi.

 • Zaburzenia integracji

Dzieci z tego podtypu mają trudności w zadaniach wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takich jak: rozumienie ze słuchu, rysowanie, pisanie i czytanie, taniec oraz wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy (m.in. odpowiedniego natężenia, intonacji, dynamiki, tempa mówienia). Przyczyną tych problemów są nieefektywne procesy wymiany i zaburzenia wymiany informacji słuchowej między półkulami przez ciało modzelowate (deficyt integracji). Wczesne wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego zwiększa szanse na skuteczną ich rehabilitację i zapobieżenie trudnościom w komunikacji i nauce w szkole. Dlatego tak ważna jest wielospecjalistyczna diagnoza (medyczna – audiologiczna, neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna), która jest podstawą rozpoczęcia działań terapeutycznych.

 

Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka zaburzenia przetwarzania słuchowego:

 • w miarę możliwości, redukuj wszelkie szumy i hałasy, zapewnij   dziecku spokojne miejsce, w którym w ciszy może się uczyć,
 • poproś dziecko, by patrzyło na ciebie, gdy mówisz,
 • mów w nieco wolniejszym tempie i spokojnie, poproś, aby dziecko powtórzyło na głos Twoje polecenia,
 • często rozmawiaj ze swoim dzieckiem,
 • unikaj zaburzających bodźców: TV, komputer, komórka,
 • dbaj o odpowiednią ilość snu i o stały rytm dnia, spokojny i zorganizowany styl życia Twojego dziecka,
 • ucz pozytywnego, realistycznego podejścia do własnych ograniczeń oraz buduj w dziecku poczucie własnej wartości,
 • to bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju twojego dziecka.

DIAGNOZA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Badanie  w kierunku oceny wyższych funkcji słuchowych /APD/wykonujemy w oparciu o dostosowanie poziomu trudności do oczekiwań wynikających z wieku rozwojowego dziecka. Podczas badania wykonujemy testy reakcji wzrokowej i słuchowej oraz testy oceniające wyższe funkcje słuchowe baterią testów Neuroflow ATS ®.

 • TRW - test reakcji wzrokowej – średni czas reakcji dla bodźców wzrokowych
 • TRS - test reakcji słuchowej – średni czas reakcji dla bodźców słuchowych

W teście reakcji słuchowej zadaniem dziecka było naciśnięcie na przycisk w momencie, kiedy usłyszy dźwięk. Z kolei w teście reakcji wzrokowej dziecko miało nacisnąć przycisk w momencie, kiedy na ekranie pojawi się biała kropka. Testy reakcji wzrokowej i słuchowej pozwalają ocenić czas potrzebny na wykonanie pojedynczej reakcji w odpowiedzi na określony bodziec. Czas reakcji obejmuje: czas rozpoznania i percepcji bodźca oraz czas podjęcia decyzji o reakcji, a także czas samej reakcji, obejmujący koordynację nerwowo-mięśniową w płytce nerwowo-mięśniowej i czas skurczu mięśni.

Dodatkową intencją zastosowania testu była chęć oceny interakcji i motywacji dziecka, zdolności reagowania na bodziec, powtarzalności reakcji, męczliwości. Za pomocą testów można również ocenić, czy dziecko charakteryzuje nadreaktywność (duża liczba odpowiedzi fałszywie dodatnich), czy niereaktywność (duża liczba pominiętych bodźców), mogą być skutecznym narzędziem oceny uwagi i koncentracji dziecka na zadaniu. Testy reakcji wzrokowej i słuchowej pozwalają również ocenić motywację dziecka, jego chęć i zdolność do współpracy, a także powtarzalność odpowiedzi.

 •  ASPN S - adaptacyjny test rozumienia słów w szumie, wynik dla słów jednosylabowych
 • ASPN Z – adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie – zdania

Podczas badania rozumienia mowy w hałasie ASPN S -  prezentowano dziecku jednosylabowe słowa, ASPN Z – zdania, na tle tzw. „gadaniny”. Zadaniem dziecka było powtórzenie usłyszanego słowa lub zdania.  Poziom natężenia słów, zdań zmieniał się w zależności od odpowiedzi dziecka – po prawidłowej odpowiedzi natężenie bodźca zmniejszało się, w przypadku odpowiedzi nieprawidłowej natężenie bodźca zwiększało się. Wynikiem badania jest średni próg SNR dla wartości 50% poprawnie rozpoznanych słów. Warunki testu odzwierciedlają rzeczywiste warunki akustyczne, jakie otaczają dziecko w życiu codziennym (podczas zajęć w szkole, zajęć pozalekcyjnych i innych).

 •  DDT - test rozdzielnouszny cyfrowy

Test rozdzielnousznego słyszenia składa się z 20 sekwencji dwóch różnych par cyfr (od 1 do 10) prezentowanych w tym samym czasie do obu uszu. Zadaniem dziecka jest powtórzenie wszystkich usłyszanych cyfr (wyłącznie badanie uwagi rozproszonej). Wynikiem testu jest odsetek prawidłowo podanych odpowiedzi. Za pomocą testów rozdzielnousznego słyszenia można ocenić stopień dojrzałości ośrodkowego układu słuchowego, specjalizację półkul mózgowych dla bodźców językowych, a także sposób przekazywania informacji pomiędzy półkulami mózgu.

Obniżony wynik testu rozdzielnousznego liczbowego DDT świadczy o trudnościach z separacją międzyuszną i z integracją bodźców słuchowych oraz podzielnością uwagi słuchowej.

 • FPT - test sekwencji częstotliwości, /różnicowanie tonów o różnej częstotliwości/

Test polega na prezentacji dziecku 20 sekwencji złożonych z trzech następujących po sobie dźwięków, które różnią się częstotliwością (dźwięk niski 880 Hz, wysoki 1020 Hz). Zadaniem dziecka było określenie, w jakiej kolejności usłyszało dźwięki (np. wysoki-niski-niski, niski-wysoki-niski). Wynikiem badania jest odsetek prawidłowo rozpoznanych sekwencji. Testy różnicowania częstotliwości dźwięku są czułe na uszkodzenia półkulowe i dysfunkcje przetwarzania słuchowego związane z dysleksją i trudnościami szkolnymi. Badania potwierdzają, że poprawne dekodowanie dźwięku i werbalna odpowiedź na niego wymagają współpracy obu półkul – prawa półkula odpowiada za przetwarzanie konturu akustycznego i wzorców dźwiękowych, natomiast lewa jest dominująca w zakresie dźwięków mowy i czasowego przetwarzania informacji akustycznych.

Obniżony wynik testu sekwencji częstotliwości FPT, pokazuje problem z  krótkotrwałą pamięcią słuchową. Taki krótki czas utrzymania uwagi powoduje szybką męczliwość w przypadku wykonywania poleceń złożonych lub „gubienia” części polecenia. Dziecko reaguje wolniej na informacje słuchowe, w związku z tym nie jest  w stanie zapamiętać całej informacji przekazanej słownie.

 • GDT - test rozdzielczości czasowej układu słuchowego.

W teście GDT dziecko ma za zadanie zareagować na przerwę/ciszę w słyszeniu dźwięków. Wynik testu to najkrótsza wykrywana przerwa w szumie. Nieprawidłowości świadczą o problemach dziecka z różnicowaniem długości, wysokości i kolejności dźwięków.

 • DLF - test różnicowania wysokości dźwięków, wynik testu to najmniejsza wykrywana zmiana wysokości dźwięku.

W teście DLF dziecko ma za zadanie zareagować na zmieniającą się wysokość dźwięku. Nieprawidłowe różnicowanie zmieniających się wysokości w odniesieniu do jednego stałego dźwięku świadczy o zaburzeniach słyszenia na poziomie fonologicznym.