Nauczycielu!

Jeśli obserwujesz w grupie dzieci, które mają trudności ze zrozumieniem tego, co mówisz w szumie lub hałasie, lub gdy mówi jednocześnie kilka osób, warto sprawdzić, czy u takiego dziecka nie występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

 

Profile kliniczne APD

U dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego możemy obserwować jeden lub kilka profili klinicznych APD. Każdy z nich ma inne objawy i przysparza innych trudności dziecku (A. Senderski, 2014, R. Borowiecka, 2015). Każdy z tych podtypów ma różne objawy i sposoby terapii.

 

Zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie

Dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej mają duże trudności w rozumieniu mowy w szumie w niekorzystnych warunkach akustycznych (w hałasie), szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób. U dzieci tych często rozpoznawane są współwystępujące zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia z nadreaktywnością (ADHD).

 

Zaburzenia fonologiczne i aspektów czasowych dźwięków

Istotą tych zaburzeń są trudności z identyfikacją, różnicowaniem i zapamiętywaniem cech akustycznych dźwięków mowy w hałasie. Dzieci z tego podtypu mają problemy z różnicowaniem fonemów, co przekłada się na trudności w czytaniu i pisaniu oraz często współwystępujące wady wymowy. Przyjmuje się, że przyczyną tego typu zaburzeń jest nieprawidłowe funkcjonowanie struktur nerwowych zlokalizowanych w lewym płacie skroniowym. Problem z rozumieniem mowy w hałasie u tych dzieci wynika głównie z obniżonej precyzji analizy czasowej i kodowania zmian wysokości dźwięku, a nie problemów z koncentracją uwagi.

 

Zaburzenia integracji

Dzieci z tego podtypu mają trudności w zadaniach wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takich jak: rozumienie ze słuchu, rysowanie, pisanie i czytanie, taniec oraz wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy (m.in. odpowiedniego natężenia, intonacji, dynamiki, tempa mówienia). Przyczyną tych problemów są nieefektywne procesy wymiany i zaburzenia wymiany informacji słuchowej między półkulami przez ciało modzelowate (deficyt integracji). Wczesne wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego zwiększa szanse na skuteczną ich rehabilitację i zapobieżenie trudnościom w komunikacji i nauce w szkole. Dlatego tak ważna jest wielospecjalistyczna diagnoza (medyczna – audiologiczna, neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna), która jest podstawą rozpoczęcia działań terapeutycznych.

 

 

Drogi Rodzicu!

Jeśli dziecko ma problemy z wysłuchaniem, zapamiętaniem i wykonaniem poleceń, zwróć na nie szczególną uwagę – Twoje dziecko może mieć centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

 

Współwystępujące problemy

Obserwując dzieci mające trudności ze zrozumieniem mowy w szumie lub hałasie lub gdy mówi jednocześnie kilka osób, można zauważyć inne współwystępujące problemy. Takie dzieci bardzo często mogą mieć:

– problemy ze zrozumieniem i zapamiętaniem poleceń,

– problemy z lokalizacją dźwięku, są zagubione, szukają, skąd dochodzi dźwięk,

– problemy z koncentracją uwagi, ADD, lub są nadaktywne ruchowo, ADHD,

– problemy ruchowe, są niezdarne ruchowo, gubią się w czasie i przestrzeni,

– specyficzne problemy w uczeniu się, ryzyko dysleksji,

– opóźniony rozwój mowy, uczęszczają na terapię logopedyczną,

– częste zapalenia uszu, płyn w uszach, powiększony trzeci migdał itp.

 

 

Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka zaburzenia przetwarzania słuchowego:

– w miarę możliwości, redukuj wszelkie szumy i hałasy, zapewnij dziecku spokojne miejsce, w którym w ciszy może się uczyć,

– poproś dziecko, by patrzyło na ciebie, gdy mówisz,

– mów w nieco wolniejszym tempie i spokojnie, poproś, aby dziecko powtórzyło na głos Twoje polecenia,

– często rozmawiaj ze swoim dzieckiem,

– unikaj zaburzających bodźców: TV, komputer, komórka,

– dbaj o odpowiednią ilość snu i o stały rytm dnia, spokojny i zorganizowany styl życia Twojego dziecka,

– ucz pozytywnego, realistycznego podejścia do własnych ograniczeń oraz buduj w dziecku poczucie własnej wartości

– to bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju twojego dziecka.
 
 

> Skontaktuj się i umów na diagnozę i terapię Przetwarzania Słuchowego
 

 

zdjęcie: unspalsh.com

 

powrót do bazy wiedzy