Obserwacja

Wiadomości zawarte w kartach obserwacji są wnikliwym wywiadem i obrazem funkcjonowania dziecka. Stanowią podstawę do stworzenia indywidualizowanego programu wspomagania rozwoju, dlatego obserwacja jest pierwszym krokiem w programie Dobry Start od Poczęcia.

Dopiero po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, dokonujemy wyboru specjalisty i formy realizowania indywidualizowanego programu.

Aby pomóc dziecku, musimy je poznać. Nasze poszukiwania przyczyn problemów rozpoczynamy od obserwacji, którą przeprowadzają rodzice. W czasie 6 tygodni wypełniają karty obserwacji.

Po zakończonej obserwacji Administrator zaproponuje kolejny krok w programie w zależności od zauważonych potrzeb.

teczkę dziecka - zalecenia ogólne

teczkę dziecka - testy przesiewowe

teczkę dziecka - na wiek dziecka

konsultacje ogólnorozwojowe on-line, omawiające z rodzicami sześciotygodniowy okres obserwacji

konsultacje ogólnorozwojowe stacjonarne, prowadzone przez dwóch terapeutów, których celem jest ocena funkcjonowania dziecka

warsztaty dla rodziców - trening umiejętności rodzicielskich

grupę wsparcia dla rodziców

Platforma www.dobrystartodpoczecia.pl jest otwartą elektroniczną książką, którą pisze dla siebie każdy uczestnik programu. Naszym zadaniem jest pomoc w zorganizowaniu najlepszej przestrzeni i warunków do realizowania indywidualizowanego programu wspomagania rozwoju.

Indywidualizowany program wspomagania rozwoju tworzymy na podstawie wiadomości zebranych w okresie obserwacji i diagnozy dziecka.